بازدید بخشدار لاشار از روستاهای مجتمع کهنوک و تجکفت مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با حضور مسوول آبفار بخش لاشار،پیمانکاران و نماینده خیرین جهت راه اندازی چاه آب شرب و توسعه شبکه آبرسانی

به گزارش روابط عمومی بخشداری لاشار: گلنساء مبارکی  بهمراه پیمانکاران و نماینده خیرین مورخ ۹۹/۰۵/۰۸ جهت جانمایی چاه آب شرب مجتمع کهنوک و توسعه شبکه آبرسانی روستای تجکفت از این دو روستا بازدید نمود.

 مبارکی بخشدار لاشار اظهار داشت با توجه به مهیا شدن شرایط جهت شروع بکار این دو طرح بزودی دو پروژه آبرسانی شروع و چاه های آب شرب وارد مدار می شوند و مردم روستاهای مجتمع کهنوک و تجکفت می توانند از آب سالم آشامیدنی  بهره مند شوند .

روابط عمومی بخشداری لاشار