مرکبات

در منطقه لاشار کاشت مرکبات از بهره وری بسیار خوبی برخوردار است که می توان به کاشت انواع لیمو، انواع پرتقال، نارنج و ... اشاره نمود.