خرما

خرمای این منطقه از مرغوب ترین خرمای سطح استان می باشد و به سایر شهرهای استان و استان های دیگر و حتی کشورهای خارجی نیز صادر می گردد.