صنایع دستی

از صنایع مهم شهرستان که باعث اشتغال روستایی شده است صنایع دستی منطقه شامل سوزن دوزی و پولک دوزی و سکه دوزی و قلاب بافی است.