دامداری

این شهرستان ظرفیت های بالقوه ای در حوزه تولید و گوشت دام و فعالیت دامپروری می باشد. از جمله جمعین دامی 100 هزار راس دام سبک 50 هزار راس گاو و بیش از 2 هزار نفر شتر می باشد.