سیفی جات

با توجه به آب و هوا برای  کشت و رشد و محصول دهی سیفی جات که عبارتند از : بامیه، انواع کدو، بادمجان و ... بسیار مناسب است.