وضعیت اقتصادی

پایه اقتصادی شهرستان بر پایه کشاورزی بوده که سطح زیر کشت رزاعی 1230هکتار، سطح زیر کشت باغی 2300 هکتار و عمده محصولات آن شامل : خرما، مرکبات، سیفی جات و ... می باشد. همچنین از صنعت مهم شهرستان پیشنهادی که باعث اشتغال و توسعه پایدار روستایی می باشد، صنایع دستی موجود در این منطقه است، شامل حصیر بافی که روستای ملی حصیر(تنگ سرحه) در این شهرستان می باشد و دیگر هنر دست زنان عبارتند از: سوزن دوزی، پولک دوزی، سکه دوزی و قلاب بافی است.