ویژگی های جغرافیای

اب و هوای منطقه لاشار در تابستان گرم و در زمستان معتدل است و بادهای باران آور موسمی در فصل تابستان و بادهای باران آور مدیترانه ای در فصل زمستان موجب ریزش پراکنده باران می شود، مهم ترین منبع آب رسانی موجود در آینده پروژه آبرسانی 69 روستایی جلگه و همچنین آب مورد نیاز کشاورزی از قنات های موجود تامین می شود اهالی این بخش از اقوام بلوچ می باشند.